RU | EN

 

2017. - 2018. gads

Pētījums “Tirgus izpēte par ārvalstu tirgiem veselības tūrisma jomā”

Projekta mērķis: izpētīt medicīnas pakalpojumus ārvalstu tirgos (Somija, Zviedrija, Norvēģija, Apvienotā Karaliste un Īrija), analizējot informāciju par pieejamiem medicīnas pakalpojumiem, to cenu grupām attiecīgajos ārvalstu tirgos, lai noteiktu virzienus, kuros Latvijas veselības tūrisma kompānijām, Latvijas veselības tūrisma klastera biedriem būtu vispiemērotāk un efektīvāk strādāt. 

Pētījums tiek veikts, lai mērķtiecīgi īstenotu tālāk izstrādājamo Latvijas veselības tūrisma mārketinga plānu Latvijas veselības tūrisma klasteru komersantu sniegto pakalpojumu efektīvai pozicionēšanai un pārdošanai.

Pasūtītājs: Biedrība “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” un Latvijas veselības tūrisma klasteris

Vairāk informācijas: skatīt mājaslapā; skatīt pētījumu.

Īstenošanas periods: 2017. gada decembris – 2018. gada jūnijs


 

 

2017. - 2018. gads

Pētījums „Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā”

Pētījuma mērķis: veikt uzņēmējdarbības atbalsta vides analīzi efektīvai uzņēmējdarbības atbalsta institūciju sadarbībai Latvijā un Lietuvā.

Pētījums tiek veikts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (“LLI-131 Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania (Business Support)” ietvaros.

Pētījuma autori: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.paed. Ņina Linde

Pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Sadarbības partneri: Kurzemes Plānošanas reģions, Aizkraukles novada pašvaldība, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Šauļu inkubators, Paņevežu Biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka

Vairāk informācijas: skatīt pētījumu latviskiangliski

Īstenošanas periods: 2017. gada oktobris – 2018. gada jūnijs

 

2014. - 2017. gads

Pētījums “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai”

Pētījums tiek veikts EKOSOC-LV programmas ietvaros, lai radītu zināšanu bāzi par valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības procesiem un veidotu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un rīcībpolitiku teorētisko pamatojumu.

Pētījumā tiek pielietota metožu, modeļu un risinājumu izpēte un izstrāde, kas nodrošinātu sadarbības sistēmas izveidi starp publisko sektoru, zinātni, izglītības sistēmu un biznesu, un veicinātu inovācijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī sekmētu Latvijas tautsaimniecības restrukturizāciju viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumu kontekstā.

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā Universitāte

Vairāk informācijas: skatīt projekta mājaslapu

Īstenošanas periods: 2014. - 2017.gads

 

2015. gads

Zinātnisks pētījums„Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā”

Pētījuma mērķis bija izanalizēt un analītiski izvērtēt uzņēmējdarbības vidi Saldus un Brocēnu novados, izstrādāt grafiskos modeļus (kartes) uzņēmējdarbības vides sasniegtā līmeņa un attīstības potenciāla apzināšanai, kā arī izstrādāt priekšlikumus turpmākai uzņēmējdarbības vides konkurētspējas attīstībai.

Pētījuma rezultātā tika identificētas uzņēmējdarbības vides attīstības un tās konkurētspējas palielināšanas prioritātes Saldus un Brocēnu novados, tika konkretizēta šo prioritāšu īstenošanas vieta un loma konkurētspējas paaugstināšanai abu novadu teritorijas līdzsvarotā un ilgtspējīgā attīstībā un noskaidroti šo prioritāšu īstenošanu veicinošie un kavējošie faktori. Pētījums tika veikts ciešā sadarbībā ar novadu un pagastu pašvaldībām, uzņēmumu pārstāvjiem un iedzīvotājiem.

Pētījuma autori: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.paed. Ņina Linde, Dr.oec. Veronika Bikse

Pasūtītājs: Biedrība „Saldus rajona attīstības biedrība”

Vairāk informācijas: skatīt pētījumu

Pasūtītāja atsauksme: skatīt atsauksmi

Īstenošanas periods: 2015. gada aprīlis – jūnijs

 

2015. gads

„Pētījums par vidējo atalgojuma līmeni desmit tautsaimniecības nozarēs un svešvalodu pieejamību darba meklētājiem informācijas tehnoloģiju nozarē un globālā biznesa pakalpojumu nozarē”

Pētījuma laikā tika iegūta aktuāla informācija un sagatavots ziņojums par vidējo tirgus atalgojumu līmeni tautsaimniecībai svarīgās nozarēs (kokapstrāde, metālapstrāde, mašīnbūve un elektronika, transports un loģistika, pārtikas pārstrāde un cita ražošana) Latvijas Republikas pilsētās un Latvijas reģionos, kā arī par svešvalodu pieejamību informācijas tehnoloģiju un globālo biznesa pakalpojumu nozarēs. Pētījuma laikā apkopotie materiāli ir izmantojami, lai informētu potenciālos ārvalstu investorus par Latvijas darbaspēka vidi un ieinteresētu tos uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā

Pasūtītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pētījuma autori: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.paed. Ņina Linde

Īstenošanas periods: 2015. gada augusts – decembris

 

2015. gads

Projekts „Vai laivotājam vienmēr taisnība?”

Projekta mērķis bija ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmatas izstrāde projekta Nr. EU-43385 „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponente attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riwerways) ietvaros.

Projekta ietvaros tika identificēti komunikācijas un sadarbības ceļi, lai uzņēmēja sniegtie pakalpojumi būtu ar augstu kvalitāti un viņa klients vēlētos atgriezties atkal un atkal.

Projekta ietvaros tika organizēti apmācību semināri un nodrošinātas individuālas konsultācijas Latvijas ūdenstūrisma uzņēmumiem ar mērķi paaugstināt aktīvā un dabas tūrisma uzņēmējdarbības pakalpojumu kvalitāti saskaņā ar “Q–Latvia” kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

Pasūtītājs: Kurzemes plānošanas reģions

Sadarbības partneri: Vidzemes Plānošanas reģions, Rīgas Plānošanas reģions

Projekta rezultāti: rokasgrāmata; prezentācija

Pasūtītāja atsauksme: skatīt atsauksmi

Īstenošanas periods: 2015. gada maijs – jūnijs

 

 

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018