RU | EN

 

2014. - 2017. gads

Pētījums “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai”

Pētījums tiek veikts EKOSOC-LV programmas ietvaros, lai radītu zināšanu bāzi par valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības procesiem un veidotu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un rīcībpolitiku teorētisko pamatojumu.

Pētījumā tiek pielietota metožu, modeļu un risinājumu izpēte un izstrāde, kas nodrošinātu sadarbības sistēmas izveidi starp publisko sektoru, zinātni, izglītības sistēmu un biznesu, un veicinātu inovācijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī sekmētu Latvijas tautsaimniecības restrukturizāciju viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumu kontekstā.

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā Universitāte

Vairāk informācijas: skatīt projekta mājaslapu

Īstenošanas periods: 2014. - 2017. gads

 

 

 

 

2015. gads

Zinātnisks pētījums „Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā”

Pētījuma mērķis bija izanalizēt un analītiski izvērtēt uzņēmējdarbības vidi Saldus un Brocēnu novados, izstrādāt grafiskos modeļus (kartes) uzņēmējdarbības vides sasniegtā līmeņa un attīstības potenciāla apzināšanai, kā arī izstrādāt priekšlikumus turpmākai uzņēmējdarbības vides konkurētspējas attīstībai.

Pētījuma rezultātā tika identificētas uzņēmējdarbības vides attīstības un tās konkurētspējas palielināšanas prioritātes Saldus un Brocēnu novados, tika konkretizēta šo prioritāšu īstenošanas vieta un loma konkurētspējas paaugstināšanai abu novadu teritorijas līdzsvarotā un ilgtspējīgā attīstībā un noskaidroti šo prioritāšu īstenošanu veicinošie un kavējošie faktori. Pētījums tika veikts ciešā sadarbībā ar novadu un pagastu pašvaldībām, uzņēmumu pārstāvjiem un iedzīvotājiem.

Pētījuma autori: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.paed. Ņina Linde, Dr.oec. Veronika Bikse

Pasūtītājs: Biedrība „Saldus rajona attīstības biedrība”

Vairāk informācijas: skatīt pētījumu

Pasūtītāja atsauksme: skatīt atsauksmi

Īstenošanas periods: 2015. gada aprīlis – jūnijs

 

 

 

 

2015. gads

Pētījums par vidējo atalgojuma līmeni desmit tautsaimniecības nozarēs un svešvalodu pieejamību darba meklētājiem informācijas tehnoloģiju nozarē un globālā biznesa pakalpojumu nozarē”

Pētījuma laikā tika iegūta aktuāla informācija un sagatavots ziņojums par vidējo tirgus atalgojumu līmeni tautsaimniecībai svarīgās nozarēs (kokapstrāde, metālapstrāde, mašīnbūve un elektronika, transports un loģistika, pārtikas pārstrāde un cita ražošana) Latvijas Republikas pilsētās un Latvijas reģionos, kā arī par svešvalodu pieejamību informācijas tehnoloģiju un globālo biznesa pakalpojumu nozarēs. Pētījuma laikā apkopotie materiāli ir izmantojami, lai informētu potenciālos ārvalstu investorus par Latvijas darbaspēka vidi un ieinteresētu tos uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā

Pasūtītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pētījuma autori: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.paed. Ņina Linde

Īstenošanas periods: 2015. gada augusts – decembris

 

2015. gads

Projekts „Vai laivotājam vienmēr taisnība?”

Projekta mērķis bija ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmatas izstrāde projekta Nr. EU-43385 „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponente attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riwerways) ietvaros.

Projekta ietvaros tika identificēti komunikācijas un sadarbības ceļi, lai uzņēmēja sniegtie pakalpojumi būtu ar augstu kvalitāti un viņa klients vēlētos atgriezties atkal un atkal.

Projekta ietvaros tika organizēti apmācību semināri un nodrošinātas individuālas konsultācijas Latvijas ūdenstūrisma uzņēmumiem ar mērķi paaugstināt aktīvā un dabas tūrisma uzņēmējdarbības pakalpojumu kvalitāti saskaņā ar “Q–Latvia” kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

Pasūtītājs: Kurzemes plānošanas reģions

Sadarbības partneri: Vidzemes Plānošanas reģions, Rīgas Plānošanas reģions

Projekta rezultāti: rokasgrāmata; prezentācija

Pasūtītāja atsauksme: skatīt atsauksmi

Īstenošanas periods: 2015. gada maijs – jūnijs

 

2014. gads

ES projekts „Jaunatne pārejas perioda valstīs – inovatīvais potenciāls, jauns konteksts, jauni izaicinājumi un jaunas problēmas”

Projekta galvenais mērķis bija analizēt jaunās paaudzes situāciju valstīs ar komunistiskā režīma pagātni.

Projekta konsorcijs apvienoja pētniecības grupas no astoņām dažādām valstīm. Sešas no tām pārstāv Eiropu (Polija, Ungārija, Bulgārija, Latvija, Krievija un Vācija) un divas valstis pārstāv Āziju (Vjetnama un Ķīna).

Pētījuma ietvaros tika sagatavots jaunatnes salīdzinājums Polijas - Latvijas perspektīvā, proti, tika analizēta jauniešu situācija sociālajā, demogrāfiskajā, ekonomiskajā un kultūras jomā Latvijā, kā vienā no postkomunistiskajām valstīm.

Pētījumā tika iekļauti 6 tematiskie moduļi:

  1. pārmaiņas procesu kultūrsociālie un ekonomiskie cēloņi postkomunisma valstīs;

  2. socializēšanās procesi un to rezultāti: dzīves ievirzes, vērtības, jauniešu dzīves stratēģijas;

  3. izglītība un tās loma sociālās struktūras pozicionēšanā un pārmaiņā;

  4. pieaugušā dzīves uzsākšana (darbs, ģimene un privātā dzīve, brīvais laiks);

  5. atrašanās sabiedrībā;

  6. jauniešu sociālā noslanošanās un draudi sociālajai kohēzijai - virzībā uz jautājumu par jauniešu lomu pārejas procesos un sociālajās pārmaiņās (t.sk. reģionos).

Pasūtītājs: Polijas zinātņu akadēmijas Lauku un lauksaimniecības attīstības institūts (Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences)

Vairāk informācijas: skatīt projekta mājaslapu

Pasūtītāja atsauksme: skatīt atsauksmi

Īstenošanas periods: 2013. - 2014. gads

 

2013. gads

ERAF Projekts “Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (Projekta Nr. 2010/0317/2DP/ 2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142)

Projekta mērķis bija augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un prognozējamas produkcijas ieguvei izmantojot zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus. Projekts tika izstrādāts, lai sekmētu zinātnes un lauksaimniecības apakšnozares augļkopības integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem – „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” un „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas”

Pasūtītājs: APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts”

Vairāk informācijas: skatīt projektu

Īstenošanas periods: 2013. gads

 

2013. gads

ES projekts „BALTORGPOTATO – Baltijas bioloģiskie kartupeļi pasaules tirgum”

Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības projekts „Baltic Organic Potato for the Worlds Markets (BALTORGPOTATO)” EU 38846

BALTORGPOTATO projekta mērķis bija vērsts uz bioloģisko kartupeļu audzētāju, sēklaudzētāju, zinātnisko institūtu un pārstrādātāju sadarbību, veicinot bioloģisko kartupeļu pārstrādes produktu ražošanas un realizācijas apjomu pieaugumu pasaules tirgos.

Projekta ietvaros tika īstenoti

  • Bioloģisko kartupeļu cietes ārējo tirgu novērtējums” (2011.g.),
     
  • Bioloģisko kartupeļu audzēšanas stratēģija bioloģiskās cietes ieguvei” (2012.g.), kuru ietvaros tiks izveidots Baltijas bioloģiskās cietes kartupeļu audzēšanas klasteris BALTORGPOTATO (EU38846).

Pasūtītājs: SIA „Aloja-Starkelsen”

Īstenošanas periods: 2011. - 2013. gads

 

 

 

 

 

 

2013. gads

Pētījums „Mantojuma lietu pārņemšanas notariāta sistēmā efektivitāte Latvijā”

Darba mērķis bija izstrādāt metodiku un izanalizēt mantojuma lietu nodošanas, no valsts pārvaldes (tiesu sistēmas) notāram, ekonomisko efektivitāti Latvijā.

Pētījuma ietvaros tika izstrādātas valsts pārvaldes funkcijas mantojumu lietu vešanā - pārņemšanā, izstrādātas notariāta efektivitātes noteikšanas metodikas un noteiktas šīs funkcijas pārņemšanas efektivitāte Latvijā 20.09.2013. konferences „Parlamenta lēmumu ex post analīze Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” vajadzībām.

Pasūtītājs: Latvijas Zvērinātu notāru padome

Pētījuma vadītājs: Dr. oec. Druvis Ābele

Īstenošanas periods: 2013. gads

 

2012. gads

Pētījums „Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā”

Pētījumā izstrādātas demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā laikaposmam no 2011. - 2030. gadam. Pētījuma ietvaros tika pētīti iedzīvotāju migrācijas, mobilitātes, cilvēka ekonomiskās vērtības, izglītības u.c. jautājumi.

Pētījuma autori: Dr.hab.oec. (dem.) Pārsla Eglīte, Mg.oec. Broņislavs Ivbulis, Ilze Gņedovska

Pasūtītājs: Rīgas Domes Pilsētas attīstības departaments

Vairāk informācijas: skatīt pētījumu

Pasūtītāja atsauksme: skatīt atsauksmi

Īstenošanas periods: 2012. gads

 

2012. gads

Zinātnisks pētījums „Būvniecības cenu izmaiņu analītisks vērtējums un prognoze”

Pētījuma mērķis bija noteikt nozīmīgākās būvniecības cenu izmaiņu tendences un sastādīt prognozi turpmākajiem 2 gadiem, atklājot nozīmīgākos cenu izmaiņu cēloņus. Būvniecības produktu cenu nenoteiktība ir cieši saistīta ar būvniecības nozares attīstības unikalitāti salīdzinājumā ar rūpniecības nozarē radītajiem izstrādājumiem. Pētījuma aktualitāti lielā mērā nosaka būvniecības produktu ražošanas procesus ietekmējošo faktoru daudzveidība, kura cieši saistīta ar ieinteresēto tirgus dalībnieku uzvedības izmaiņām dažādu draudu un iespēju ietekmē.

Pētījuma rezultātā tika iesniegts tehniskais piedāvājums un tāmju komplekta detalizēta analīze RTU Metālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultātei un Būvniecības fakultātei. Darba uzdevuma izpildē tika pielietotas zinātniskās pētniecības metodes, tādas kā vēsturiskās pieejas metode, salīdzināšanas metode, analīzes un sintēzes metodes u.c.

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte

Īstenošanas periods: 2012. gads

 

2011. gads

Zinātnisks pētījumsLatvijas reģionu ekonomiskās attīstības perspektīvas un virzieni” – pārskats par reģionu attīstību Latvijā

Pētījums ir izstrādāts ar mērķi apskatīt visas valsts teritorijas attīstību, lai uzlabotu un koordinētu valsts sniegto atbalstu reģioniem, pašvaldībām un uzņēmumiem. Pētījumā tika apkopota un analizēta informācija par situāciju Latvijā, kā arī tās attīstības dinamiku un galvenajiem rādītājiem. Pētījuma ietvaros tika pētīti sociālekonomiskie attīstības procesi un reģionu ekonomiskās attīstības jautājumi Latvijā.

Pasūtītājs: LR Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrija

Vairāk informācijas: skatīt pētījumu

Pasūtītāja atsauksme: skatīt atsauksmi

Īstenošanas periods: 2011. gads

 

2011. gads

Fundamentāls zinātnisks pētījums Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiskā atdeve saistībā ar sociālekonomisko centru un reģionu attīstību”

Pasūtītājs: Latvijas Zinātnes padome

Īstenošanas periods: 2010-2011. gads

 

2010. gads

Zinātnisks pētījums, grāmata Rīgas osta - vēsture, pieredze, attīstība”

Pasūtītājs: Rīgas Brīvostas pārvalde

Īstenošanas periods: 2010. gads

 

2010. gads

Pētījums „Auto servisa uzņēmumu saimnieciskās darbības analīze un metodika atsevišķu servisa pakalpojumu un cenas noteikšanai”

Pētījuma mērķis bija izstrādāt metodiku auto servisa uzņēmumu pakalpojuma cenas noteikšanai un minimālo darba stundas izcenojumu noteikšanai auto virsbūvju remonta darbiem.

Pētījuma darba gaitā tika izpētīti nozaru darbības principi dažādās pasaules attīstītās valstīs, savākta informācija par auto servisa saimniecisko darbību Latvijā, apsekojot 10 uzņēmumus un veicot nozares saimnieciskās darbības vispārīgu analīzi, kā arī izstrādāta metodika auto servisa pakalpojumu pašizmaksas un cenas noteikšanai auto virsbūvju remonta darbiem.

Pētījuma autori: Irīna Čurkina, Gints Gailis, Ingus Rūtiņš, Ansis Troicis, Rolands Akmentiņš, Dainis Vēsma, Jānis Rozītis, Renārs Djumins, Artūrs Apsītis, Zigfrīds Roga u.c.

Pasūtītājs: Latvijas auto virsbūvju remonta asociācija

Īstenošanas periods: 2010.gads

 

2010. gads

Zinātnisks pētījums „Piena un piena produktu kvalitātes sistēmas izvērtējums piena ražošanā, piena pārstrādē un piena un piena produktu tirdzniecības vietās’’

Pasūtītājs: Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība

Īstenošanas periods: 2010. gads

 

2010. gads

Pētījums „Mežsaimniecības stratēģiskās plānošanas metodikas ekonomisko mērķu sasniegšanai”

Pasūtītājs: Latvijas valsts meži

Īstenošanas periods: 2010. gads

 

2010. gads

Pētījums “MVU uzņēmējdarbība Eiropā (“SME's entrepreneurship in Europe”)

Pasūtītājs: UAB „EuroParama”

Īstenošanas periods: 2010. gads

 

2010. gads

Pētījums „Starppilsētu pasažieru pārvadājumu pasūtījumu izvietošanas principu un rezultātu novērtējums”

Pasūtītāji: Autotransporta uzņēmumi

Īstenošanas periods: 2010. gads

 

2009. gads

Zinātnisks pētījums „Aizsardzības un saistīto rūpniecības nozaru attīstības iespējas Latvijā”

Pētījuma mērķis bija veicināt uz zināšanām balstītas, augstu pievienoto vērtību radošas rūpniecības un pakalpojumu nozaru, to skaitā zinātniskās pētniecības, attīstību Latvijā, izmantojot Latvijas un partnervalstu bruņoto spēku pasūtījuma radītās iespējas.

Analīze parādīja, ka Latvijā aizsardzības rūpniecības nozare nepastāv tās tradicionālajā izpratnē (ieroču sistēmu, munīcijas un militāro preču ražošana). Pētījumā tika analizētas tekstilrūpniecības, apģērbu rūpniecības, ķīmiskās rūpniecības, metālapstrādes, mašīnbūves un iekārtu ražošana, transporta aprīkojuma ražošanas, otrreizējās izejvielu pārstrādes, ekspluatācijas un remontu pakalpojumu, ūdensapgādes nozarēs. Latvijas rūpniecības kapacitāte tika analizēta atbilstoši trim potenciālajiem tirgiem: piegādes Latvijas bruņotajiem spēkiem; piegādes NATO un ES valstu bruņotajiem spēkiem; sastāvdaļu, materiālu un rūpniecības preču piegādes starptautisko aizsardzības rūpniecības piegādes ķēžu ietvaros.

Pētījuma autors: Dr. oec. Helma Jirgena

Pasūtītāji: LR Aizsardzības ministrija, LR Ekonomikas ministrija

Īstenošanas periods: 2008.gada jūlijs -2009. gada jūlijs

 

2009. gads

Zinātnisks pētījums „Militārās rūpniecības attīstības iespējas Latvijā”

Pasūtītāji: LR Ekonomikas ministrijas un Ārlietu ministrija

Īstenošanas periods: 2009. gads

 

2009. gads

Fundamentāls zinātnisks pētījums „edzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte. Novecošanās sociālās sekas un to kompensācijas mehānismi”

Pētījuma vadītāja: Dr. habil. oec., Dr. geogr. Pārsla Eglīte

Īstenošanas periods: 2005. – 2009. gads

 

2009. gads

Fundamentāls zinātnisks pētījums Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā

Pasūtītājs: Latvijas Zinātnes padome

Īstenošanas periods: 2005. – 2009. gads

 

2009. gads

Fundamentāls zinātnisks pētījums „Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiskā atdeve”

Pasūtītājs: Latvijas Zinātnes padome

Īstenošanas periods: 2006.-2009. gads

 

2009. gads

Zinātnisks pētījums „Zemākā cena, par kādu apsardzes komersants spēj sniegt fiziskās apsardzes iepirkumu valsts objektam

Tika izstrādāta zinātniski pamatota zemākās cenas noteikšanas metodoloģija

Pasūtītāji: Latvijas Detektīvu un Drošības dienestu asociācija un Latvijas Drošības biznesa asociācija

Īstenošanas periods: 2009. gads

 

2008.gads

Fundamentāls zinātnisks pētījums „Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā”

Pasūtītājs: Latvijas Zinātnes padome

Īstenošanas periods: 2004.-2008. gads

 

2008. gads

Pētījums „Dziesmu un deju svētki mainīgā ekonomikas vidē”

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāds ir dziesmu svētku tradīcijas uzturēšanas saimnieciskais efekts un nozīme Latvijas tautas garīgajā un kultūras izaugsmē. Galvenā problēma ir neskaidrība par valsts iniciatīvas nozīmi dziesmu svētku jomā un tās saimnieciskajām sekām Latvijas tautsaimniecības griezumā.

Pētījuma vadītājs: Jānis Počs

Pasūtītājs: LR Kultūras ministrija

Vairāk informācijas: skatīt pētījumu

Īstenošanas periods: 2008. gads

 

2007. gads

Zinātniski pamatots ietekmes novērtējums „Dzelzceļa nozīmīgums un ietekme Latvijas tautsaimniecībā”

Pasūtītājs: Latvijas Tranzīta biznesa asociācija

Īstenošanas periods: 2007. gads

 

2006. gads

Lietišķs pētījums „Mārketings Latvijā”

(“Маркетинговый паспорт Латвии”)

Pasūtītājs: LUKOIL

Īstenošanas periods: 2006. gads

 

2006. gads

Zinātnisks pētījums „Nozaru un pašvaldību sociālā dialoga kapacitātes stiprināšana jaunajās ES dalībvalstīs un Bulgārijā, Horvātijā, Rumānijā un Turcijā”

(“Sectorial and Local Social Dialogue Capacity Building in the new EU Member States and Bulgaria, Croatia, Romania and Turkey”)

Pasūtītāji: Eiropas institūcijas

Īstenošanas periods: 2006. gads

 

2006. gads

Zinātnisks pētījums „Nacionālo tūrisma satelītkontu ieviešana Latvijā”

Pasūtītājs: LR Ekonomikas ministrija

Īstenošanas periods: 2006. gads

 

2006. gads

Zinātniski pamatots ietekmes novērtējums „Lēto lidojumu sabiedrību darbības ietekme uz Latvijas tautsaimniecību (divu gadu pieredze)”

Pasūtītājs: VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”

Īstenošanas periods: 2006. gads

 

2005. gads

Sadarbības projekts „Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. 2002.– 2005”

Projekta vadītāja: Dr. oec. Raita Karnīte

Īstenošanas periods: 2005. gads

 

2005. gads

Profesionāla apskate „Atbalsts mūžizglītībai attīstot vadības pakalpojumus mūža garumā”

Pasūtītājs: Eiropas Komisija, DG EMPL – Savstarpējā mācību programma

Projekta vadītāja: Dr. oec. Raita Karnīte

Īstenošanas periods: 2005. gads

 

2005. gads

Projekts „Sociālais dialogs kapacitātes palielināšanai”

Pasūtītājs: Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Projekta vadītāja: Dr. oec. Raita Karnīte

Īstenošanas periods: 2005. gads

 

2005. gads

Zinātnisks pētījumsEiropas integrācijas ietekme uz zinātņietilpīgo nozaru attīstību Latvijā” (priekšlikumi valsts politikas veidošanai)

Pasūtītājs: LR Izglītības un Zinātnes ministrija

Īstenošanas periods: 2005. gads

 

2005. gads

Zinātnisks pētījumsDegvielas tirgus Latvijā

Pasūtītājs: Finanšu ministrija

Īstenošanas periods: 2005. gads

 

2005. gads

Zinātniski pamatots ietekmes novērtējums „Inčukalna PGK izmantošanas ietekme uz dabasgāzes tarifiem Latvijas patērētājiem”

Pasūtītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Īstenošanas periods: 2005. gads

 

2005. gads

Koncepcijas projekta „Par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu” ekonomiskais novērtējums.

Zinātniski pamatota novērtējuma izstrāde.

Pasūtītājs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Īstenošanas periods: 2005. gads

 

2005. gads

Sadarbības projekts „Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti

Apakšprojekts „Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pagarināšana”

Projekta vadītāja: Dr. habil. oec., Dr. geogr. Pārsla Eglīte

Īstenošanas periods: 2002.-2005. gads

 

2004. gads

Zinātnisks pētījums „Sabiedrības integrācija un uzņēmējdarbība: etniskais aspekts”

Pētījuma mērķis bija gūt izpratni par ekonomisko faktoru ietekmi uz sabiedrības integrācijas procesu un otrādi: integrācijas procesu ietekmi uz ekonomiku, kas nodrošinātu ekonomiskās dimensijas apzinātu iekļaušanu integrācijas politikas stratēģijas veidošanā. Pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta privātajam sektoram - uzņēmējdarbības videi, situāciju valsts sektorā analizējot tikai vispārējo etnisko attiecību kontekstā.

Pētījuma ietvaros tika veikta uzņēmumu vadītāju kvantitatīva aptauja un padziļinātās intervijas ar uzņēmumu pārstāvjiem un ekspertiem. Kvantitatīvās aptaujas uzdevums bija diagnosticēt situāciju Latvijā, sniedzot precīzu informāciju par to, cik lielā mērā uzņēmumus ir skārusi etniskā diferenciācija.

Pētījuma autori: Raita Karnīte, Oksana Treikale (pētījuma atskaite), Brigita Zepa, Anna Selecka, Inese Šūpule, Jolanta Krišāne, Inguna Tomsone, Līga Krastiņa

Pasūtītājs: Kanādas vēstniecība Latvijā, Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un LR Izglītības un Zinātnes ministrija

Sadarbības partneris: Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

Īstenošanas periods: 2004. gads

 

2004. gads

Projekts „Ekonomiskās attiecības starp austrumu valstīm (Krievija, Baltkrievija, Ukraina un Moldova) un Eiropas Savienību un otrādi piecu gadu laikā”

Pasūtītājs: Konrāda Adenauera Fonds

Īstenošanas periods: 2004. gads

 

2004. gads

Zinātnisks pētījumsDzelzceļa darbinieku darba samaksa un sociālās garantijas Eiropas Savienības valstīs un to salīdzinājums ar Latviju” 

Pasūtītājs: Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrība

Īstenošanas periods: 2004. gads

 

2004. gads

Zinātnisks pētījumsEiropas integrācijas ietekme uz zinātņietilpīgo nozaru attīstību Latvijā (priekšlikumi valsts politikas veidošanai). Nodokļu ietekme uz vērtspapīru tirgu Latvijā”

Pasūtītājs: Valsts institūcija

Īstenošanas periods: 2004. gads 

 

2003. gads

Projekts „Vēsturiskā, ekonomiskā un sociālpolitiskā konteksta rezultātu sagatavošana un izvērtēšana CIDA programmas ietvaros Latvijā laika periodā no 1990-2002 gadam”

Pasūtītājs: Kanādas vēstniecība

Īstenošanas periods: 2003. gads

 

2003. gads

Projekts „Latvijas Nacionālais centrs – Latvijas Korespondents jautājumos par EIRO un ERM programmām Eiropas dzīves un darba apstākļu fondam”

Pasūtītājs: Eiropas Komisija, Dublina

Īstenošanas periods: 2003. gads

 

2003. gads

Zinātnisks pētījumsKuģu būvniecības iespējas Latvijā

Pasūtītājs: LR Aizsardzības ministrija

Īstenošanas periods: 2003. gads

 

2002. gads

Zinātnisks pētījums „Kultūras pieminekļu īpašnieku attieksme pret kultūras pieminekļu statusu kā apgrūtinājumu”

Darba mērķis bija izpētīt un izanalizēt jautājumu par kultūras pieminekļu īpašnieku attieksmi pret kultūras pieminekļu statusu kā apgrūtinājumu.

Pētījuma uzdevumi tika vērsti uz ekonomiskiem aspektiem: kāds apgrūtinājums rodas kultūras pieminekļa īpašniekam no ekonomiskā viedokļa, apgrūtinājuma tiesiskums un kāda ir sabiedrības attieksme pret apgrūtinājumu sakarā ar īpašumā esošā objekta kultūras pieminekļa statusu. Latvijā ir 8428 kultūras pieminekļi, no tiem 5120 valsts nozīmes un 3308 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi. Pētījuma galvenās metodes bija statistiskā analīze un intervijas.

Pētījuma autori: Dr. oec. Raita Karnīte

Pasūtītājs: LR Kultūras ministrija

Īstenošanas periods: 2002. gads

 

2002. gads

Zinātnisks pētījums „Valsts finansētās kultūras institūcijās strādājošo izpildītājmākslinieku darba algas aprēķināšanas kritēriji”

Projekta ietvaros tika pētīta izpildītājmākslinieku darba samaksas kārtība Eiropas valstīs, vai pastāv izpildītājmākslinieku tarifikācijas kategorijās, pēc kā aprēķina darba algu un kāds ir darba algas apjoms dažādām izpildītājmākslinieku grupām Eiropas valstīs (piemēram, operas solistiem, orķestra mūziķiem, baleta māksliniekiem)? 

Darba gaitā tika veiktas intervijas valsts finansētajās kultūras institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un pašvaldībās. Pētījuma autori izvērtēja statistikas datus, pastāvošo likumdošanu un izmantoja citus pieejamos informācijas avotus. Pētījuma rezultāti tika izmantoti darba samaksas sistēmas uzlabošanai Latvijas valsts finansētajās kultūras institūcijās.

Pētījuma autori: Dr. oec. Raita Karnīte, Dr. med. I. Paeglīte, I. Pūkaine

Pasūtītājs: LR Kultūras ministrija

Īstenošanas periods: 2002. gads

 

2002. gads

Zinātnisks pētījumsProfesionālās izglītības programmu piedāvājuma un darba tirgus pieprasījuma analīze no valsts budžeta finansējamo izglītojamo skaita noteikšanai Latvijas prioritāro tautsaimniecības nozaru attīstības kontekstā

Pasūtītājs: LR Izglītības un zinātnes ministrija un PINTSA

Īstenošanas periods: 2002. gads 

 

2002. gads

Zinātnisks pētījumsTīras attīstības mehānisma (TAM) izmantošanas iespējas

Pasūtītājs: Valsts institūcija

Īstenošanas periods: 2002. gads

 

2002. gads

Zinātnisks pētījumsDzelzceļa izmantošana Rīgas aglomerācijas transporta organizācijā

Pasūtītājs: Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrība

Īstenošanas periods: 2002. gads

 

2001. gads

Zinātnisks pētījums „Izglītības finansēšana Latvijā”

Pasūtītājs: LR Izglītības un zinātnes ministrija

Īstenošanas periods: 2001. gads

 

2001. gads

Zinātnisks pētījumsEkonomiskie aprēķini par sabiedriskā labuma organizāciju likumdošanā paredzēto nodokļu grozījumu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem

Pasūtītājs: Valsts institūcijas

Īstenošanas periods: 2001. gads

 

2000. gads

Valsts pētījumu programma „Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā

Programmas vadītāja: Dr.oec. Raita Karnīte

Īstenošanas periods: 1996.-2000. gads

 

1999. gads

Zinātnisks pētījums „Valsts administratīvi reģionālā iedalījuma projekts”

Pasūtītājs: VARAM Pašvaldību lietu pārvalde

Īstenošanas periods: 1998.-1999. Gads

 

1998. gads

Projekts „Ārpus saimniecības ienākumi pārejas procesos reformu valstīs”

Pasūtītājs: Federālais institūts Lauksaimniecības ekonomikā, Vīne, Austrija

Projekta vadītāja: Dr.oec. Raita Karnīte

Īstenošanas periods: 1998. gads 

 

1998. gads

Projekts „Mazās valstis un lielās kaimiņvalstis

Pasūtītājs: Starptautisko attiecību institūts, Prāga, Čehijas Republika

Projekta vadītāja: Dr.oec. Raita Karnīte

Īstenošanas periods: 1998. gads

 

1994. gads

Zinātnisks pētījums „Krīze Latvijas lauksaimniecībā un tās pārvarēšanas iespējas”

Pētījuma mērķis bija noskaidrot lauksaimniecības sabrukuma galvenos iemeslus un izstrādāt ieteikumus nozares attīstības veicināšanā. Pētījuma ietvaros tika apskatīta situācija visā Latvijas tautsaimniecībā un noskaidroti lauksaimniecības konceptuālie jautājumi, tika ieviesta skaidrība konceptuālajās nostādnēs, kas deva mērķtiecīgu un efektīvu risinājumu tekošās darbībās nozarēs un tuvākās perspektīvas jautājumos.

Pētījuma autori: Dr.h.oec. Pēteris Guļāns, Dr.oec. Raita Karnīte, Dr.h.oec. Andris Sproģis, Dr. oec. Druvis Ābele, Dr.oec. Ervīds Grinovskis, Dr.oec. Velta Kaže

Pasūtītājs: LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās un reģionālās politikas komisija

Īstenošanas periods: 1994. gads 

  

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018