RU | EN

Dr. oec. prof. Staņislavs Keišs

Vadošais pētnieks

Izglītība, zinātniskie grādi:

 • 1978-1981 Maskavas Valsts Universitāte – aspirantūra - grāmatvedība un saimnieciskās darbības analīze

 • 1971-1975 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija - lauksaimniecības grāmatvedība

 • 1968-1971 Jēkabpils ekonomiskais tehnikums – lauksaimniecības grāmatvedība

 

Darbs, amati:

 • 2011-šobrīd Valsts profesors ekonomikas un vadībzinātnes nozares grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē

 • 2005-šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, vadošais pētnieks

 • 2010-2013 Latvijas Zinātņu Padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas loceklis

 • 2011-2012 Latvijas Zinātnes padomes eksperts

 • 2010 Ekonomikas un kultūras augstskola, prorektors zinātniskajā darbā

 • 2009 Ekonomikas un kultūras augstskola, Maģistra studiju programmas „Biznesa vadība” direktors

 • 2007 Ekonomikas un kultūras augstskola, asociētais profesors

 • 2005 Ekonomikas un kultūras augstskola, Ekonomikas nodaļas vadītājs, profesionālās bakalaura studiju programmas „Grāmatvedība un audits” direktors, profesionālās studiju programmas „Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” direktors, docents

 • 1999-2005 „Biznesa augstskola Turība” Grāmatvedības katedras vadītājs, asociētais profesors

 • 1995-1999 „Biznesa augstskola Turība” Grāmatvedības katedras vadītājs, docents

 • 1996-1999 Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta vadošais speciālists, zinātniskais sekretārs

 • 1992-1995 A/S "Latvijas Tautas banka", darbs dažādos amatos (valdes priekšsēdētājs (prezidents), viceprezidents, bankas nodaļu (filiāļu) departamenta vadītājs)

 • 1988-1993 LLA docents, Grāmatvedības un finansu katedras vadītājs

 • 1987-1988 LLA Grāmatvedības un finansu katedras vadītājs, vecākais pasniedzējs

 • 1985-1988 LLA Grāmatvedības un finansu katedras vecākais pasniedzējs

 • 1982-1985 LLA Grāmatvedības un finansu katedras asistents

 • 1978-1981 Studijas aspirantūrā Maskavas Valsts Universitātē

 • 1976-1978 LLA Grāmatvedības un finansu katedras asistents

 

Zinātniskā darbība

 • LZP zinātniskā projekta Nr. 09.1022/09.1146 (apvienotais projekts) „Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiskā atdeve saistībā ar sociālekonomisko centru un reģionu attīstību Latvijā” – zinātniskais vadītājs (2009.-2012.);

 • LZP zinātniskā projekta Nr.09.1146 "Sociālekonomiskie centri un to vieta reģionālā attīstībā Latvijā” - zinātniskais vadītājs (2009.);

 • LZP zinātniskā projekta Nr. 05.1441 “Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā” – zinātniskais vadītājs (2005.-2008.);

 

Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk. mācību grāmatas,ziņojumi un referāti konferencēs)

 • Staņislavs Keišs, Liene Purvinska. Research of Home Production Development Activities in Latvia. In Journal: “Economics and Culture & Ekonomika un kultūra”. Ekonomikas un kultūras augstskola. Rīga 2013, Vol.8. - 25.-41. lpp. ISSN 2255-7563.

 • Keišs S. Challenges of Globalization to Economics Science and Latvia. In Journal: Economics and Culture & Ekonomika un kultūra. Rīga. 2012/5. Ekonomikas un kultūras augstskola. 51.-66.lpp. ISSN 2255-7563.

 • Staņislavs Keišs, Dainis Bramanis. Latvian Regional Development in the Context of Global Economy. In Journal: Economics and Culture & Ekonomika un kultūra. 2011/3. Ekonomikas un kultūras augstskola.160.-180.lpp. ISSN 2255-7563.

 • Alla Serjogina, Staņislavs Keišs, Viktorija Belihina. The Factoral Analysis of Processes of Merges and Absorption in Latvia. In Journal: Economics and Culture & Ekonomika un kultūra. 2011/3. Ekonomikas un kultūras augstskola.227.-238.lpp. ISSN 2255-7563.

 • Vita Zariņa, Staņislavs Keišs. True Value of Long - Term Tangible Assets as a Background for Company’s Sustainable Development. In Journal: Economics and Culture & Ekonomika un kultūra. 2011/4. Ekonomikas un kultūras augstskola.223.-229.lpp. ISSN 2255-7563.

 • Stanislavs Keiss, Arkadijs Grisins. Western experience in the area of priority of high-quality higher education. Žurnāls „Business, Management and Education” 2011, vol.9, no,I. Vilnius Gediminas Technical University, 2011 (Lietuva), pp. 19-33. ISSN 2029-7491 print and ISSN 2029-6169 online.

 • Stanislavs Keiss, Arkādijs Grisins A. Innovation Opportunities of Export – Oriented Latvia’s Forestery and Wood Processing Industry. In: Economic Science for Rural Development 2011: proceedings of the international scientific conference, No. 25. Jelgava: LLU , 2011, pp. 89-100. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9997-6-0.

 • Staņislavs Keišs, Arkādijs Grišins. ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ ПРИОРИТЕТНОСТИ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.// Professional studies: Theory and Practice. Scientific journal. 2010/7 . Šiauliai State College.69.-77.lpp. ISSN 1822-3648.

 • Keišs S., Tilta E., Grišins A., Āzena L., Medne A., Kazinovskis A., Balode G. Sociālekonomiskie centri un to vieta reģionālā attīstībā Latvijā. LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009. gadā.Nr.15. Rīga: LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2010, 59.-63. lpp. ISBN 13:978-9984-19-923-0. ISSN 1691-290X.

 • Кейш Станислав, Гришин Аркадий, Тилта Элга. Экспортная ориентация и проблемы региональных латвийских производителей некоторых продуктов питания. // Profesines studijos: teorija ir praktika. 2009/5. Žurnalas. Šiauliu kolegija. Šiauliu kolegijos leidybos centras, 2009.- 84.-92.lpp. ISSN 1822-3648.

 • Staņislavs Keišs, Arkādijs Grišins, Elga Tilta. Orientation to Exports of Regional Food Industry Enterprises in Latvia. //Verslas, studijos ir aš. Konferences tēzes. Šiauliai, Šiauliu kolegijos leidybos centras, 2009. – 58.-60.lpp. ISBN 978-9955-643-93-7.

 • Staņislavs Keišs, Arkādijs Grišins, Elga Tilta. Pārtikas rūpniecība un tās produkcijas eksports. //Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. FINANCES, TAXES, INVESTNENT AND SUPPORT SYSTEMS. Nº20, 2009., Jelgava. 179.-186.lpp. ISSN 1691-3078; ISBN 978-9984-9937-3-7.

 • Ligita Āzena, Staņislavs Keišs. Konkurētspēja kā teritorijas attīstības veicinātājs.// Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. PRIMARY AND SECONDARY PRODUCTION CONSUMPTION. Nº19, 2009., Jelgava. 220.-226.lpp. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9937-2-0.

 • Staņislavs Keišs, Andris Kazinovskis. Ko Latvijas līdzsvarotai attīstībai dos apriņķi? //Neatkarīgā rīta avīze. 2009.gada 1.aprīlis.

 • S.Keišs, E.Tilta, V.Zariņa, A.Jesemčika, A.Medne, A.Kazinovskis, G.Balode. Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā.// LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008.gadā: Nr.14. – Rīga: LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2009. – 87.-92.lpp. ISBN 13: 978-9984-19-923-9; ISSN 1691-290X.

 • S. Keišs, R. Zvirgzdiņa, S. Vītola, E. Tilta. Ražošanas paplašināšanas nepieciešamība un iespējas Latvijas reģionos. // Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr. 7. Tautsaimniecības attīstības institūts, Rīga, 2009. – 109.-123.lpp. ISBN 13: 978-9984-19-924-5, ISSN 1691-2918.

 • L.Āzena, S. Keiss ‘’Pilsētas mārketinga stratēģiskā plānošana’’, ‘’Specifics of Territorial Marketing Strategy Planning’’, Kauņas Tehnoloģiskās Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums Nr. 3, 2009.g. “Legal, political and economical initiatives towards Europe of knowledge”, ISSN 1822-8402

 

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018