RU | EN

Dr. geogr., Dr. hab. oec.(demogr.) Pārsla Eglīte

Vadošā pētniece

Izglītība, zinātniskie grādi:

 • 1998 LZA korespondētājlocekle

 • 1997. Dr.hab.oec.(demogr.) grāds par darbu kopu “Latvijas iedzīvotāju demogrāfiskā uzvedība”.

 • 1968. Ģeogrāfijas doktora grāds ar disertāciju „Latvijas pilsētu iedzīvotāju veidošanās”

 • 1958. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte

 

Darbs, amati:

 • 1961- šobrīd LZA Ekonomikas institūtā, pētniece, vadošā pētniece, zinātnisko projektu vadītāja

 • 1959-1961 LBAS sporta biedrības „Daugava” Tūristu, alpīnistu kluba instruktore

 • 1958. Siguldas tūristu bāze, instruktore

 

Valodu prasmes: Latviešu, krievu, angļu

 

Zinātnisko pētījumu virzieni:

 • Latvijas iedzīvotāju skaita, sastāva un izvietojuma pārmaiņas, to objektīvie un subjektīvie faktori, demogrāfiskā uzvedība;

 • Valsts demogrāfiskās politikas pamatojums un vērtējums;

 • Iedzīvotāju veselība un vitālā uzvedība.

 

Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk. mācību grāmatas,ziņojumi un referāti konferencēs)

 • Eglīte P. The Challenge of Emigration for Population policy in Latvia. Uncertain Transformations – New Domestic and International Challenges. Proceedings of the International Conference, Riga, November 9-11, 2006, Riga: University of Latvia, 2006, 325-331 pp.

 • Eglīte P. (līdzautore) LATVIJA. Pārskats par tautas atīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2007, 117 lpp.

 • Eglīte P. Depopulāciju veicinošo apstākļu kopuma atšķirības Latvijas reģionos. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā // Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. Rīga: Zinātne, 2007, Nr. 4(15), 118.-129. lpp.

 • Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte. Eiropas Savienības Struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi” Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003. Projekta vadītāja: Zaiga Krišjāne. Pētnieku grupa: Andris Bauls, Māris Bērziņš, Māris Brants, Zane Cunska, Pārsla Eglīte, Ilze Gņedovska, Broņislavs Ivbulis, Gaļina Kaņējeva, Gatis Kristaps, Ženija Krūzmētra, Laila Kūle, Aija Lulle, Ieva Marga Markausa, Mareks Niklass, Iveta Pavlina, Nellija Titova, Sanita Vanaga, Armands Vilciņš, Inna Broņislava Zariņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007, XII + 240 lpp.

 • Eglīte P. National Policy for Increasing the Birth Rate in Latvia. Humanities and Social Sciences. Latvia. 1(54)/2008, 26-43 pp.

 • Eglīte P., Krišjāne Z. Dimensions and Effects of Labour Migration to EU Countries; the Case of Latvia. EU Labour Migration since Enlargement. England, ASHGATE, 2009, 269-290 pp.

 • Eglīte P., Pavlina I. (Contributors). The Baltic Countries: Population, Family and Family Policy. Vilnius: Institute for Social Research , 2009, 286 p.

 • Eglīte P. Response to Family Policy in Latvia. Promotion of Social Policies – an Investment in the Future. Riga: European Commission Representation in Latvia, University of Latvia, 2009, 114-125 pp.

 • Eglīte P. Dzimstība un ģimenes politika Latvijā 1990.-2009. gadā. LZA Vēstis, A daļa, 2011. g., 65. sējums, Nr. 3./4., 17.-33. lpp.

 • Eglīte P. Padomju okupācijas demogrāfiskās, sociālās un morālās sekas Latvijā. LZA Vēstis, A daļa, 2011. g., 65. sējums, Nr. 3./4., 86.106. lpp.

 • Eglīte P., Počs J., Gņedovska I., Ivbulis B. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr. 15. Cilvēka vērtība un tās skaitliskā izteiksme. Rīga, 2013, 166 lpp.

 • Eglīte P. Demogrāfiskā politika Padomju Latvijā // Baltijas valstis PSRS sastāvā: no poststaļinisma līdz pārbūvei. 1953-1990. Rīga: LU Latvijas Vēstures institūts, 2014, 89.-93. lpp.

 

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018