RU | EN

Dr. paed., asoc. prof. Ņina Linde 

Valdes priekšsēdētāja, vadošā pētniece                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītība, zinātniskie grādi:

 • 2004 – 2010 Sanktpēterburgas Valsts Universitāte, psihologa kvalifikācija

 • 1999 – 2003 Latvijas Universitāte, doktora zinātniskais grāds pedagoģijā

 • 1996 – 1998 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, maģistra grāds pedagoģijā

 • 1994 – 1996 Latvijas Universitāte, vācu valodas skolotāja kvalifikācija

 • 1993 - 1996 Rīgas komercskola, ekonomika, biznesa vadība,  mārketings

 • 1988 – 1993 Rīgas Tehniskā universitāteķīmiķa-tehnologa kvalifikācija, inženierzinātņu bakalaura grāds

 

Darbs, amati: 

 • 2014 - šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, valdes priekšsēdētāja

 • 2014-šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas vadoša pētniece

 • 2015-2016 Latvijas Zinātņu akadēmijas projekta „Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskās kapacitātes attīstība un atpazīstamības veicināšana, nodrošinot dalību programmas „Apvārsnis 2020” projektos, kā arī organizējot Baltijas jūras zinātnes 10-to kongresu un XIV Starptautiskās Baltijas intelektuālās sadarbības zinātnisko konferenci” zinātniskā vadītāja

 • 2011 – 2014 Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, tiesību katedras asoc. prof., studiju kursu “Zināšanu ekonomika”, “Vadības psiholoģija”, “Projektu vadība” u.c. pasniedzēja

 • 2006 – 2010 Izglītības un zinātnes ministrija, ministru B.Rivžas un T.Koķes padomniece

 • 2007 – 2009 Banku Augstskola, docente, studiju programmas „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” direktore

 • 2004 – 2006 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valsts sekretāra padomniece, Reģionālās politikas departamenta direktore

 • 1996 – 2004 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Zinātņu prorektore, Reģionālo filiāļu direktore, Kuldīgas un Ventspils filiāļu vadītāja, lektore

 • 1993 – 1996 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, mārketinga un vācu valodas skolotāja


Valodu prasmes: Krievu, latviešu, angļu, vācu, itāļu 
 

Mācību  kursi:

 • Vadības psiholoģija un pedagoģija

 • Projektu vadība

 

Zinātnisko pētījumu virzieni:

 • Uzņēmējdarbības psiholoģija

 • Politiskā psiholoģija

 • Izglītības vadība

 • Uztveres un izziņas ontoloģija

 • Pedagoģiskie aspekti darbā ar jauniešiem

 

Zinātniskā darbība

 • Zinātniskā kvalifikācija - doktora grāds (PhD), doktora darba nosaukums „Vidusskolēna gatavība pašrealizācijai un tās attīstība mācību procesā”, darba vadītāja Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova, 2003, Latvijas Universitāte.

 • Zinātnisko pētījumu virzieni - Reģionāla ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības psiholoģija, Zināšanu ekonomika, Sociālā uzņēmējdarbība, Politiskā psiholoģija, Izglītības vadība, Pedagoģiskie aspekti darbā ar jauniešiem u.c.

 

Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk. mācību grāmatas,ziņojumi un referāti konferencēs)

 • Vanags J., Linde Ņ., Bikse V. Pētījums „Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā ”, 2015.

 • Bikse V., Linde Ņ. „Sociālā uzņēmuma veidošanas motīvi, riski un ilgtspējīgas attīstības iespējas Latvijā” – R.: 2015, Liepāja (raksts iesniegts publicēšanai).

 • Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Стратегия развития экономики Беларуси: факторы формирования и инструменты реализации”, referāts „Социальное предпринимательство: эффективный инструмент инновационной экономики”,Minska, 2015.

 • Bikse V., Linde N., „Sociālais uzņēmums kā sabiedrības progresa veicinātājs: problēmas un attīstības iespējas Latvijā” – R.: 2014, Liepāja.

 • Bikse V., Linde N., Rivža B., „Possibilities of Development Social Entrprises in Latvia” – R.: 2014, Bulgārija.

 • Bikse V., Linde Ņ. Sociālā uzņēmuma izpētes vienotā metodoloģija ES projekta „Pilotprojekts sociālo uzņēmumu identificēšanai un ekonomiskās ietekmes izvērtēšanai Latvijā” ietvaros – R.: 2013.

 • Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Ananjeva lasījumi – 2012», referāts „Life long learning kā Eiropas izglītības politikas prioritāte”, Sanktpēterburga, 2012.

 • Линде Н. Отношения политика и общества в современной Латвии.// Сборник статей по материалам работ выпускников Санкт-Петербургского Государственного Университета факультета психологии: специализация «Онтопсихология». Вып.6 – СПб.: Издательство СпбГУ, 2011. – 146-158 с.

 • Linde Ņ. Vidusskolēna sociālās gatavības pašrealizācijai attīstība mācību procesā.// Starptautiskā zinātniskā konference “Changing education in changing society”. - R.: LU, Izglītības soļi, 2003. – 330.-337.lpp.un citi.

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018