RU | EN

Dr. oec. Inna Dovladbekova

Vadošā pētniece                                                

Izglītība, zinātniskie grādi:

 • 2001. Rīgas Tehniskā universitāte, asociēta profesore

 • 2006. Rīgas Stradiņa universitāte, profesore

 • 1992. Nostrifikācija, LU Habilitācijas un promocijas padome, Ekonomikas zinātņu doktore

 • 1987. Ekonomikas zinātņu kandidāta diploms

 • 1982. - 1986. LZA Ekonomikas institūts, aspirantūra

 • 1971. - 1977. Rīgas Politehniskais institūts, Ekonomikas fakultāte, Mašinbūves ekonomikas un organizācijas studiju programma – inženiera - ekonomista augstākās izglītības diploms

 

Darbs, amati:

 • 1993- šobrīd LZA Ekonomikas institūts, vadošā pētniece, zinātnisko projektu vadītāja

 • 2001- šobrīd Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra, katedras vadītāja

 • 2001. Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts - asociētā profesore

 • 1996. - 2001. Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts - docente

 • 1987. - 1992. LZA Ekonomikas institūts - vec. zin. līdzstrādniece

 • 1977. - 1986. LZA Ekonomikas institūts - zin. līdzstrādniece

 

Zinātnisko pētījumu virzieni:

 • Ekonomiskās integrācijas problēmas, finanšu sektora integrācijas problēmas

 • Valsts investīciju politika un investīciju vide

 • Valsts ekonomiskās politikas nozīme tirgus ekonomikas attīstībā Latvijā

 • Valstu sociāli ekonomiskās attīstības modeļi

 

Zinātniskā darbība

 • Eiropas ekonomiskā integrācija, starptautiskās investīcijas un finanses, cilvēkkapitāla un darba tirgus problēmas

 • European Commission Jean Monnet project Contemporary European Economic Integration: tackling with the pace of reforms, 2005.-2008.g.

 • European Commission project “European experience of employee’s financial participation and possibilities of its implementation in the Baltic Countries”, 2008.-2009.g.

 • Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma

 • Pētījums „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas”, Nr. V Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/ 0003, Līg. Nr. LM 17.6-04/ 35-2005.

 • Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma Pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte”, Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003, Līg.Nr. LM17.6-04/8-2006 Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma

 • Pētījums „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums”, Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003, Līg.Nr. LM17.6-04/23A-2005.

 • Investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā, 1999.-2001.g., Nr.98.0902 Investīciju vides un investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā, 2002.-2004.g., Nr.02.0937.

 • Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū, 2002.-2005.g., Nr. 02.0017.2.1. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors, 2005.-2008.g., Nr. 05.1897.

 • Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā, Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu sabiedrības veidošanā, 2006.-2010.g., Nr, 06.0017.3.

 

Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk. mācību grāmatas,ziņojumi un referāti konferencēs)

Kopējais publikāciju skaits - 60

 • Dovladbekova I., Eteris E., Zelmenis D. Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvijā.- monogrāfija, RSU, 2008.g., 400 lpp.

 • Dovladbekova I., Gaponenko A., Lukashina O., Berke-Berga A. European Experience of Employee Financial Participation and Posibility of its Implementations in Baltic Countries.- Institute of European Studies, 2008, 103 lpp.

 • Dovladbekova I., Nipers A. Darbaspēka nodokļu ietekme uz bezdarba līmeni un atalgojumu.- starpaugstskolu zinātniskās konferences materiāli, RSU, 2008.g., 20.-32.lpp.

 • Dovladbekova I. Veselības aprūpes sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā, Rīga, RSU zinātniskās konferences tēzes, 2009.g., 290. lpp.

 • Dovladbekova I. Darbaspēka profesionālā mobilitāte. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”. Latvijas Universitāte, Rīga, 2007 – XI + 219 lpp. (ar līdzautoriem).

 • Dovladbekova I. Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas.- Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”. Latvijas Universitāte, Rīga, 2007 – XI + 184 lpp. (ar līdzautoriem).

 • Dovladbekova I., Šumilo Ē., Baumane I. Sociālā kapitāla koncepcija, īpatnības un ietekme uz ekonomisko izaugsmi.- LZA Ekonomikas institūts, Rīga, 2007., 150.-181. lpp.

 • Dovladbekova I., Eteris E. Human resources in Latvian development and the EU economic strategy: a drive for innovations in labour market.- RTU zinātnisko rakstu krājums Latvijas tautsaimniecības un cilvēku resursu attīstības problēmas un stratēģijas, RTU, 2007.g., 9.-13. lpp.

 • Dovladbekova I. , E. Eteris Social insecurity and economic developments: the Union and member states approaches. - RSU Zinātniskie raksti, Rīga, RSU, 2007.g., 55.-59. lpp.

 • Dovladbekova I., Šumilo Ē. Social Capital and Establishing Co-operation Networks: Conceptual and Esonomic Aspects.- Humanities and Social Sciences Latvia, Nr.1 (45), 2005, 50. – 61. lpp.

 • Dovladbekova I. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.g., Nr. 11, Rīga, 2006.g., 37.-42. lpp.

 • Dovladbekova I. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.g., Nr. 11, Rīga, 2006.g., 71.-77. lpp.

 • Dovladbekova I., Muravska T., Paas T. Changes and Challenges in High Education as the Precondition for Competitive Development in Estonia and Latvia. – The European Legacy, 2006, P.171-184.

 • Dovladbekova I., Muravska T., Paas T. Higher Education in the Baltic States. Termas De Integracao. G.C.-GRAFICA DE COIMBRA,LDA, Portugal, 2005, 59-78.

 • Dovladbekova I., Eteris E. Financial integration and freedom of banking services: the EU and Latvia. –RSU ESF starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 2005.g., 6 lpp.

 • Dovladbekova I. , D.Ščadro Finanšu pakalpojumu specifika un mārketinga stratēģijas nozīme banku konkurētspējas paaugstināšanā. – RTU zinātnisko rakstu krājums, 3. sērija, 12. sejums, 2006.g., 34.-42. lpp.

 • Dovladbekova I. , E. Eteris “Economic patriotism” in the context of contemporary European integration. – European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal und Socio-Economic Challenges, LU, 2006.g., 189-201.lpp.

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018