RU | EN

 

2014. gads

Staņislavs Keišs kopā ar Andri Kozlovski 2014.gadā izdeva grāmatu „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform” ISBN 978-9984-835-80-8

Monogrāfija sastāv no četrām nodaļām. Monogrāfijas pirmā un otrā nodaļa sastāv no teksta latviešu valodā, bet trešā un ceturtā nodaļa – no pirmās un otrās nodaļas teksta tulkojuma angļu valodā.

Zinātniskie recenzenti: Jānis Kaktiņš, Henrihs Soms, Edīte Igaune, Borisas Meļņikas


 

2014. gads

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2014. gadā izdeva grāmatu „Ekonomiskās politikas problēmas. Iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013).” SBN 978-9984-774-24-4

Pēc neatkarības atjaunošanas, Latvija, pretēji gaidītajam uzplaukumam, kļuva par vienu no nabadzīgākajām ES valstīm un ilgstoši saglabā šo statusu. Atpalicība tautsaimniecības attīstībā rada sociāli ekonomisku nedrošību, rosina iedzīvotāju aktīvākās daļas emigrāciju un veicina latviešu nācijas iznīkšanu. Pašreizējā situācija nav nejauša vai objektīvu apstākļu izraisīta - tā lielā mērā ir sekas īstenotās sociāli- ekonomiskās politikas neatbilstībai pastāvošajai situācijai valstī un ārējā vidē.

Grāmatā ir apkopoti autora iesniegumos valsts augstākajām institūcijām sniegtie tautsaimniecības stāvokļa vērtējumi un ieteikumi ekonomiskās politikas uzlabošanai, tās pakļaušanai sasniedzamajiem mērķiem, saskaņošanai ar reālo situāciju valstī un pārmaiņām pasaulē.

Valsts institūciju atbildēs izklāstīts to redzējums par tautsaimniecības stāvokli un iecerētie pasākumi tā uzlabošanai.

Redaktore: Laura Riekstiņa


 

2010. gads

Sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūts 2010.-2012.g. veica pētījumu par Rīgas ostas attīstību un izdeva grāmatu „Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība.” Grāmata tika tulkota un izdota trīs valodās: angļu valodā, spāņu valodā un krievu valodā.

THE RIGA PORT, LZA Ekonomikas institūts, angļu valodā, ISBN 978-9984-774-21-3

EL PUERTO DE RIGA, LZA Ekonomikas institūts, spāņu valodā, ISBN 978-9984-774-22-0

РИЖСКИЙ ПОРТ, LZA Ekonomikas institūts, krievu valodā, ISBN 978-9984-774-20-6

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts pateicas par sadarbību Rīgas Brīvostas pārvaldei un personīgi Leonīdam Loginovam, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, kā arī Latvijas Universitātes akadēmiskajai bibliotēkai.

Pētījuma par Rīgas ostas attīstību autors ir Dr.oec. Jānis Vanags

Atbildīgā par izdevumu – Dr.oec. Helma Jirgena


 

2008. gads

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2008.gadā izdeva grāmatu „Pieredzētais un pārdzīvotais” ISBN 9984-774-09-0

Galvenais stāsts šajā grāmatā ir par pārdzīvoto laiku, tā radītajām problēmām, cilvēku savstarpējo attiecību samezglojumiem un to uzvedību konflikta situācijās. Notikumu pārstāsts un vērtējums lielākoties sniegts raugoties uz tiem no iekšienes – tā kā tos vērojis, izpratis un izjutis to dalībnieks, turklāt skaidrojot bezkaislīgi, objektīvi, izvairoties no kategoriskiem noslēpumiem un emocionāliem slavinājumiem. Pieredzētā pārstāsts būtībā izvirza apcerējumā tieši neminētu jautājumu: vai bija viegli būt aktīvam un godīgam pilsonim iepriekšējā sistēmā, un to turpinot, vai viegli tādam būt tagadējā un arī jebkurā citā?

Redaktores: Santa Antone, Elza Zvaigzne


 

2007. gads

Dažādi autori (Berdņikovs A., Karnīte R., Čurkina I., Dovladbekova I., Šumilo Ē., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2007. gadā izdeva grāmatu ”Kas ir zināšanu sabiedrība?"

Grāmatā tiek analizēts zināšanu sabiedrības jēdziens no ekonomiskā, politiskā un filozofiskā skatu punkta. Autori analizē pretrunīgo un vienoto zināšanu sabiedrības definējumā pasaulē, Eiropā un Latvijā, zināšanu sabiedrības lomu ekonomikas attīstībā, situāciju zināšanu sabiedrības vienošanā Latvijā.

Zinātniskā redaktore: Akad., Dr.oec. Raita Karnīte


 

2007. gads

Dažādi autori (Berdņikovs A., Karnīte R., Čurkina I., Markausa I.M., Pavlina I. Eglīte P., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2007. gadā izdeva grāmatu „Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta GADAGRĀMATA” ISMN 9984-774-07-4

Krājums sniedz ieskatu Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā veikto pētījumu tematikā – demogrāfijā, makroekonomikā, sektoru politikā, atsevišķu nozaru un attīstības iespēju izpētē. Gadagrāmata būs noderīga ikvienam, kas interesējas par aktuāliem Latvijas tautsaimniecības jautājumiem.

Zinātniskā redaktore: Dr.ģeogr. Ieva Marga Markausa


 

2007. gads

Raita Karnīte, Ivans de Kastro Gonsalvess-Bērziņš un Santa Popoviča izdeva grāmatu „Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā” ISBN 9984-774-05-8

Lai izpētītu, ko nozīmē ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā un kādas sekas tā pastāvēšana rada Latvijas tautsaimniecībai, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā tika veikts pētījums „Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā”. Šī grāmata atspoguļo pētījuma rezultātus. Grāmatā apkopots teorētiskais diskurss par ārvalstu kapitāla nozīmi banku sektora attīstībā, raksturots Latvijas banku sektors, nerezidentu kapitāla apmērs un izcelsmes valstis banku pamatkapitālā Latvijā. Grāmata būs noderīga ikvienam, kas interesējas par banku sektoru.

Zinātniskā redaktore: Dr.oec. Raita Karnīte


 

2006. gads

Māris Čevers un Raita Karnīte 2006. gadā sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu izdeva grāmatu „Nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās” ISBN 9984-774-03-1

Grāmata balstīta uz pētījuma „Nerezidentu kapitāla klātbūtnes ietekme uz Latvijas banku sistēmu” pamata. Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar nerezidentu kapitāla noguldījumu struktūru Latvijas bankās, noskaidrot un izvērtēt nerezidentu klātbūtnes ietekmi uz Latvijas komercbanku sistēmas attīstību, stabilitāti un konkurētspēju.

Zinātniskā redaktore: Dr.oec. Raita Karnīte


 

2004. gads

Māris Ankalniņš, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2004.gadā izdeva grāmatu „Eiropas Savienības muitas terminoloģija: [terminu vārdnīca piecās valodās – angļu, franču, vācu, krievu, latviešu].”ISBN 9984-774-00

M.Ankalniņš pirmo reizi Latvijā piedāvā speciālo muitas terminu vārdnīcu vienlaicīgi angļu, franču, vācu, latviešu un krievu valodā. Pavisam grāmatā iekļauti aptuveni 2300 muitas termini, kas aptver muitas procedūru un režīmu veidus un muitas nodokļu piemērošanas režīmu nosaukumus, ES muitas veidlapu un atļauju nosaukumus, ES muitas atzīmes dokumentus, muitas iestāžu un svarīgāko starptautisko muitas tiesību aktu nosaukumus, kā arī muitas dokumentos biežāk sastopamos saīsinājumus.

Redaktore: Raita Karnīte


 

2004. gads

Dažādi autori (Apsītis Ģ., Jurisone I., Kreituse I., Ostrovska I., Skujiņa V., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2004. gadā izdeva grāmatu „Latvija un ES: Problēmjautājumi ekonomikā, politikā, tiesībās, filozofijā un lingvistikā” ISBN 9984-774-01-5

Grāmatā apkopoti Latvijas Zinātnes Padomes finansētā sadarbības projekta Nr.17 „Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā” 2003.gada rudens konferences un gada laikā veikto pētījumu materiāli. Grāmatā iekļauto publikāciju mērķis ir parādīt, ar kādām problēmām nāksies saskarties jaunajā Eiropas valstu koalīcijā un kā tās risināt. Šī grāmata būs noderīga katram, kas interesējas par Eiropas Savienības problēmjautājumiem.

Zinātniskā redaktore: Dr.oec. Raita Karnīte


 

2003. gads

Vilnis Dimza, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu „Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā” ISBN 9984-9574-5-4

Inovāciju teorētiskā izpēte ir jauns pētniecības lauks. Grāmatas autors ir apkopojis plašu informāciju par inovāciju būtību, izpausmēm, nosacījumiem un ietekmi uz cilvēku dzīvi, un bagātinājis to ar saviem spriedumiem n vērtējumiem. Grāmatā netrūkst interesantu un noderīgu piemēru, statistikas datu un secinājumu. Tā būs derīga lektoriem un studentiem, valsts darbiniekiem un uzņēmējiem, visiem, kas vēlas iepazīt mūsdienu interesantāko parādību – inovācijas, un interesējas par „jaunās ekonomikas” ieviešanas iespējām un nosacījumiem.

Redaktors: Uldis Bormanis


 

2003. gads

Vairāki autori, kā Kūle M., Vēvere V., Dubra E., Eisaka F., Dovladbekova I., u.c., sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu „Latvijas integrācija ES: Jaunās Eiropas aprises, tautsaimniecības pielāgošana” ISBN 9984-9574-6-2

Grāmatā apkopoti Latvijas Zinātnes Padomes finansētā sadarbības projekta Nr.17 „Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā” 2003.gada rudens konferences un gada laikā veikto pētījumu materiāli. Grāmatā iekļauto pētījumu mērķis ir analizēt, kā Eiropas integrācija ietekmēs Latvijas tautsaimniecību, tiesisko, sociālo un kultūras attīstību. Šī grāmata būs noderīga ikvienam, kas interesējas par Eiropas Savienības jautājumiem.

Zinātniskā redaktore: Raita Karnīte


 

2003. gads

Karīna Janova un Vineta Kleinberga, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu 2003.gadā izdeva kopīgu grāmatu „Lēmumu pieņemšanas process ES – Latvijas iespējas” (Janova. K.);  „Neoliberālisma politika un tās sekas Latvijā no 1990. līdz 2001.gadam” (Kleinberga V.) ISBN 9984-9574-3-8

Šajā grāmatā ievietoti divu pētījumu rezultāti, kas iegūti Latvijas Zinātnes Padomes finansētās pētījumu programmas Nr.17 „Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā” ietvaros 2001. Un 2002.gadā. K. Janovas pētījums „Lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā. Latvijas kā mazas valsts iespējas” uzskatāmi un argumentēti pierāda, ka arī Latvijai, lai arī mazai valstij, būs iespējams ietekmēt lēmumu pieņemšanu ES institūcijās sev vēlamajā virzienā. V. Kleinbergas pētījumā „Neoliberālisma politika un tās sekas Latvijā no 1990. līdz 2001.gadam” parādīts, ka Latvijai pēc iestāšanās ES nebūt automātiski nekļūs par vispārējās labklājības valsti, ja tajā nebūs izveidots t.s. sociālais kapitāls. Grāmata noderēs visiem, kas padziļināti interesējas par ieguvumiem un zaudējumiem, kādi mūs sagaida Eiropas Savienībā, arī kā mācību līdzeklis skolēniem, studentiem un attiecīgā profila kursu klausītājiem.

Zinātniskā redaktore: Raita Karnīte


 

2003. gads

Irīna Čurkina sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu ar nosaukumu „Ekonomikas augsmes faktori Latvijā” ISBN9984-9574-7-0

Šajā grāmatā no klasiskās ekonomikas zinātnes pozīcijām analizēts Latvijas tautsaimniecības pašreizējais stāvoklis un turpmākās attīstības perspektīvas. Šajā grāmatā izklāstītais ir arī uzskatāms paraugs kā klasiskās ekonomikas pamatjēdzienus – tādus kā darbaspēks, dabas resursi, cilvēkkapitāls, tehnoloģijām investīcijas, arī ārējā tirdzniecība – var izmantot mūsdienu ekonomikas attīstības pētījumos. Grāmata būs noderīga visiem, kas interesējas par mūsdienu Latvijas ekonomiku un gatavojas veikt patstāvīgu analīzi: studentiem, zinātniskajiem līdzstrādniekiem, ierēdņiem un politiķiem.

Redaktors: Uldis Bormanis


 

2003. gads

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu ar nosaukumu „Latvijas ekonomika laikmetu griežos” ISBN 9984-9574-4-6

Latvijas ekonomikas sabrukums un ieilgušais atjaunotnes periods liecina, ka pārveides laikā realizētā ekonomiskā politika nebija pietiekami adekvāta jaunajam, globālo tirgus attiecību diktētajiem, nosacījumiem un mazas valsts ar atvērtu tautsaimniecību īpatnībām. Viens no būtiskākiem attīstību bremzējošiem faktoriem bija un joprojām ir vāja ekonomisko procesu likumsakarību un Latvijas interešu izpratne. Grāmatā iekļautie raksti mēģina mazināt šo trūkumu. Tie tapuši, autoram pētot valsts ekonomikas pārveides un attīstības aktuālākās problēmas. Sniedz neatkarīgu (ar politiskiem grupējumiem nesaistītu) to vērtējumu un argumentē Latvijai pieņemamu risinājumu principus.

Redaktors: Uldis Bormanis


 

2003. gads

Svetlana Saksonava, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu ar nosaukumu „Latvijas komercbanku aktīvi – attīstība, struktūras pārvaldības iespējas” ISBN 9984-9574-2-X

Šajā darbā ir apkopoti autores pētījumi par Latvijas pētnieku zinātniskās publikācijās iekļautajiem problēmjautājumiem komercbanku, ekonomikas un vadības zinātnes jomā.

Zinātniskā redaktore: Raita Karnīte


 

2002. gads

Dažādi autori (Karnīte R., Dubra E., Bērziņa I., Kleinberga V., Ranka M., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2002. gadā izdeva grāmatu Dažādi autori (Apsītis Ģ., Jurisone I., Kreituse I., Ostrovska I., Skujiņa V., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2004. gadā izdeva grāmatu „Latvijas integrācija Eiropas Savienībā – par un pret” ISBN 9984-9574-0-3

Šajā grāmatā ir apkopoti Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījumu programmas Nr.17 „Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā” izstrādes rezultāti 2000. Un 2001.gadā. Grāmata noderīga kā mācību palīglīdzeklis vecāko klašu skolēniem un studentiem, kā arī ikvienam, kas interesējas par Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā.

Redaktore: Ineta Popēna


 

2001. gads

Ilze Bērziņa un Raita Karnīte, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2001.gadā izdeva grāmatu „Tūrisms Latvijā: attīstība un perspektīvas, tūrisma satelītkonti” ISBN 9984-9364-9-X

Grāmata ir BO SIA „Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts” pētījumu „Tūrisma ieguldījums Latvijas ekonomikā” un „Latvijas tūrisma attīstības nacionālās programmas ekonomiskais pamatojums” rezultātu apkopojums. Iegūtās atziņas pielietojamas tūrisma stratēģiskajā un telpiskajā plānošanā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī valsts un pašvaldību institūciju, tūrisma industrijas, nevaldības organizāciju un mācību iestāžu darbā.

Redaktore: Ineta Popēna


 

2001. gads

Staņislavs Keišs kopā ar Andri Kazinovski, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2001.gadā izdeva grāmatu „Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas Latvijā”

Autori reģionālo jautājumu padziļinātu izpēti veic kopš 1996.gada. Pētījumu rezultāti ir atspoguļoti 23 publikācijās, par tiem ir sniegti ziņojumi konferencēs Latvijā un ārzemēs.


 

2001. gads

Vairāki autori (Čajonovs A., Vulis A., Karnīte L.)  sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2001.gadā izdeva grāmatu „Kooperācija Aleksandra Čajanova un mūsdienu redzējumā” ISBN 9984-9964-8-1

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt Latvijas lasītājus ar kooperācijas teorētiskā pamatlicēja Aleksandra Čajonova nozīmīgākajām atziņām, kas apkopotas 1925.gadā Krievijā izdotajā „Kooperācijas īsajā kursā”.

Redaktore: Laura Karnīte


 

2000. gads

Māris Ankalniņš, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2000.gadā izdeva grāmatu „Muitas procedūru rokasgrāmata: ievešana pārstrādei, ievešana pārstrādei muitas kontrolē, izvešana pārstrādei” ISBN 9984-9364-3

Grāmatā ir detalizēti aplūkota jauno preču pārstrādes muitas procedūru izpildes kārtība, to piemērošanai nepieciešamie muitas dokumenti un to noformēšana.

Redaktore: Raita Karnīte

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018